Nyttig viden

Større bevillinger:

Når man ansøger landsbyrådet om støtte til større projekter, er der yderligere et par ting, man bør have sig for øje.

  • Vi forventer, at større projekter har søgt og fået tilsagn om støtte fra andre fonde, før de søger støtte fra Landsbyrådet. Her kan man med fordel søge LAG-midler: LAG Randers-Favrskov

  • Projekter, hvor der søges mere end 200.000 kr. ved Landsbyrådet, skal være af en særlig karakter, hvis de skal få en fuld bevilling. 

  • I de tilfælde, hvor Landsbyrådet bevilger over 300.000 kr. til et enkeltstående projekt, sendes ansøgningen og Landsbyrådets indstilling til endelig godkendelse i Favrskov Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

Anden praktisk information:

  • Landsbyens repræsentant i Landsbyrådet eller en repræsentant for ansøgeren præsenterer ansøgningen ved landsbyrådets møde.

  • Hvis forudsætningerne for tildelingen af bevillingen ændrer sig væsentligt, skal en ny ansøgning sendes til Landsbyrådet, eller Landsbyrådet skal have meddelelse om, at bevillingen ikke vil blive anvendt.

  • Landsbyrådet skal orienteres skriftligt, hvis projektet ikke kan gennemføres inden for den angivne tidsramme. Årsagen til forsinkelsen skal fremgå af orienteringen. Landsbyrådet kan herefter vælge at revidere deres bevilling.

  • Hvis der søges om bevilling til koncerter, kan Landsbyrådet kun give støtte i form af underskudsgaranti.

  • Efter et fuldendt projekt skal der aflægges regnskab til Landsbyrådet. Bevillingen udbetales på baggrund af dokumentation for at projektet er gennemført, herunder regnskab.

Hjælp til ansøgninger og andre puljer/fonde:

På upfrontnet.dk kan du få inspiration til andre puljer og fonde. Her kan du også få hjælp til at skrive din ansøgning.

For foreninger i Favrskov Kommune er adgangen gratis. Inden du kan få adgang, kræver det, at du udfylder en tilmeldingsformular.

Når formularen er udfyldt og sendt, modtager du kort efter en e-mail med et brugernavn og et password. Disse kan du bruge til at logge på siden med.