Forfatterarkiv: Daniel Søndergaard

Hjemmesiden er ikke opdateret

Denne hjemmeside er ikke opdateret. Du kan derfor ikke forvente, at informationerne på hjemmesiden er ajourført.

For oplysninger om Landsbyrådet henvises til kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/tilskud-og-puljer/landsbyraadets-aktivitets-og-projektpulje

Du er også altid velkommen til at kontakte Landsbyrådets sekretær:

Landsbyrådet organiserer sig i arbejdsgrupper

Torsdag den 25. februar 2021 var dagen for årets første møde i Landsbyrådet.

Der var en stor opbakning fra landsbyerne til mødet, hvor ca. 39 personer deltog – på trods af at mødet måtte afholdes digitalt på Teams på grund af Covid-19 restriktionerne.

På mødet blev der bl.a. indstillet medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2021. Her var der genvalg til de syv nuværende medlemmer af Forretningsudvalget, mens Birgit fra Svenstrup og Eluf fra Borre blev valgt som suppleanter.

På mødet behandlede Landsbyrådet også ansøgninger om tilskud til aktiviteter og projekter i landsbyerne og tilskud til renovering af forsamlingshusene (udskudt fra november 2020). Landsbyrådet besluttede at yde tilskud på sammenlagt 545.000 kr. til renovering af seks forsamlingshuse, mens 286.500 kr. blev afsat som tilskud til fem projekter og aktiviteter i landsbyerne. To af disse projekter er samarbejder, der går på tværs af flere landsbyer – det bliver super interessant at følge, hvad det får af betydning for sammenhængskræften og fællesskabsfølelsen på tværs af de deltagende landsbyer.

Du kan læse dagsorden og referat fra Landsbyrådets møde 25. februar 2021 via dette link: dagsordener.favrskov.dk

Landsbyrådet organiserer sig i arbejdsgrupper

På mødet drøftede Landsbyrådet også Landsbyrådets årsplan for 2021. Årsplanen består af fem temaer, som du kan læse via dette link.

Der var på mødet enighed om, at det er nødvendigt for Landsbyrådet at gå sammen i arbejdsgrupper for at kunne nå at få resultater med de store og spændende temaer fra årsplanen.

Landsbyrådet har foreløbigt organiseret sig i nedenstående arbejdsgrupper. Hvis du sidder derude og læser med og brænder for at deltage i arbejdet med et af temaerne, så tøv ikke med at kontakte Landsbyrådets sekretær, Daniel Søndergaard, på mail: dsoe@favrskov.dk eller på telefon 8964 4102.

Tema fra årsplanen Arbejdsgruppe
Har I baglandet med? Hanne Smedegaard
Fremtidens Fællesskaber Bodil Kvistgaard Olsen

Heidi Qvistgaard Dallbjerg, Sall

Eluf Pedersen, Borre

Liv i landsbyerne Alle deltager via:

 • Øget aktivitet og sparring, fx på Facebook
 • På møderne i Landsbyrådet laves løbende opfølgning på aktiviteter og tiltag i landsbyerne
Biodiversitet og grønne arealer Erik Holm Hansen, Vellev

Frederik Schøler, Foldby-Korsholm-Norring

Flemming Jacobsen, Vitten

Henrik Møller Nielsen, Hadbjerg

Trafiksikkerhed i landsbyerne Eluf Pedersen, Borre

Jette Jensen, Lyngå

Lisa Kulldorf, Ødum

Landsbyrådets sidste møde i 2020 blev afviklet med 30 deltagere på Skype

Omstændighederne ved COVID-19 gjorde det nødvendigt at afholde årets sidste møde i Landsbyrådet online via Skype. På trods af de uvante digitale rammer forløb mødet rigtig godt med en god debat, kommentarer og forslag fra de ca. 30 deltagere.

Beslutningsreferatet er publiceret på kommunens hjemmeside og kan tilgås via dette link.

Nedenfor følger et udpluk af de punkter, Landsbyrådet drøftede.

Plustur – et nyt produkt i den kollektive trafik

Mødet blev indledt af et lille oplæg fra trafikplanlægger, Didde Egestad. Didde fortalte om Plustur – et tilbud i den kollektive trafik, som er indført i Favrskov Kommune i en toårig prøveperiode. Med plustur kan du blive kørt fra din adresse og direkte til toget eller bussen. Du kan læse mere om Plustur på Midttrafiks hjemmeside via dette link: https://www.midttrafik.dk/flextrafik/plustur/

Hvis du har spørgsmål til Plustur, er du velkommen til at kontakte Didde på mail dege@favrskov.dk 

Ansøgninger fra forsamlingshusene

Landsbyrådet har valgt at udskyde stillingtagen til de otte forsamlingshusprojekter, der var indkommet. Der var ansøgninger for ca. 70 procent af Landsbyrådets årlige bevilling. Ansøgerne er bl.a. blevet bedt om at vurdere, om noget evt. kan tages ud af ansøgningerne og sikre, at alle muligheder for yderligere fundraising er brugt. Landsbyrådet vil behandle de nye ansøgninger på det første møde i det nye år, torsdag 25. februar 2021.

Ansøgninger fra landsbyerne

Landsbyrådet besluttede at bevilge 33.600 kr. til Thorsø Pavillons projekt “Generationshaven”. Formålet med Generationshaven er at skabe en vild og naturlig have, hvor både børn og ældre kan mødes i rekreative rammer. Thorsø Pavillon har fået et tilsagn fra  fra Villum-Fonden på 249.000 kr. til projektet.

Landsbyrådet besluttede tillige at bevilge 25.000 kr. til Haar Grundejerforening til anskaffelse af et nyt telt til arrangementer. Det gamle telt i Haar er slidt op efter 25 års brug, og da Haar ikke har et forsamlingshus, er landsbyen afhængig af et godt telt til større sociale arrangementer.

Landsbyrådets årsplan 2021

Landsbyrådet besluttede at arbejde med følgende fem temaer i 2021:

 1. Har I baglandet med?
 2. Fremtidens Fællesskaber
 3. Liv i landsbyerne
 4. Biodiversitet og grønne arealer i landsbyerne
 5. Trafiksikkerhed i landsbyerne

De fire første punkter var foreslået af Forretningsudvalget forud for mødet.Det femte punkt vedr. trafiksikkerhed blev tilføjet efter en god debat i plenum. Landsbyrådet vil gerne opfordre til, at du allerede nu begynder at skrive ned, hvis du oplever problemer med trafiksikkerhed i din landsby (tag også gerne billeder), sådan at Landsbyrådet kan danne sig et samlet overblik over udfordringerne.

Orientering. Ny pulje til projekter indenfor fritids-, idræts- og friluftsområdet

Byrådet har i kommunens budget afsat 750.000 i 2021 til projekter indenfor Friluftsstrategiens og Fritids- og Idrætsstrategiens indsatsområder.

Det er nu muligt at søge puljen. Der er ansøgningsfrist søndag 3. januar 2021.

Læs mere om puljens retningslinjer, ansøgningsskema m.m. på kommunens hjemmeside her: https://favrskov.dk/pulje-til-projekter-indenfor-friluftsstrategien-og-fritids-og-idraetsstrategien

Hvis du har spørgsmål til puljen, kan du skrive til Daniel Søndergaard på dsoe@favrskov.dk.

 

 

Årets sidste møde i Landsbyrådet bliver afholdt digitalt

Kalenderårets sidste møde i Landsbyrådet bliver som bekendt afholdt torsdag 12. november 2020 med start klokken 19.00.

For første gang i Landsbyrådets historie vil mødet blive afholdt online. Dette har været nødvendigt set i lyset af regeringens seneste tiltag for at begrænse COVID-19 smittespredningen.

Mødet har følgende 10 punkter på dagsordenen:

 1. Orientering om Plustur – et nyt tilbud i den kollektive trafik
 2. Status på Landsbyrådets økonomi
 3. Fastsættelse af størrelsen og evt. vilkår for tilskud til landsbyerne og forsamlingshusene i 2021
 4. Udsættelse af behandling af ansøgninger fra forsamlingshusene
 5. Ansøgninger fra landsbyerne
 6. Landsbyrådets årsplan 2021
 7. Mødekalender 2021 for Landsbyråd og Forretningsudvalg
 8. Landsbyrådsmedlemmer på valg i 2021
 9. Katalog over igangværende projekter
 10. Orientering

Dagsordenen kan læses i sit fulde omfang ved at trykke på dette link.